Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

openheart
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares vialambadada lambadada
openheart
Reposted fromezf ezf vialambadada lambadada
openheart
Reposted frominzynier inzynier vialambadada lambadada
openheart

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
openheart

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapffft pffft
openheart
1870 5df4 500
Reposted fromfungi fungi viapffft pffft

October 31 2018

openheart
6278 4364
Reposted fromLane Lane viapffft pffft

October 14 2018

openheart
4178 d3cf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
openheart
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viaPaseroVirus PaseroVirus
openheart
In the air tonight
Reposted fromkopytq kopytq viaspecific-humor specific-humor
openheart
Reposted fromTullfrog Tullfrog viapffft pffft
openheart
9684 4d5d 500
Reposted fromtfu tfu
openheart
0476 7e26 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viapffft pffft
openheart
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapffft pffft
openheart
1214 b730
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
openheart
2550 d22c
Reposted fromzciach zciach
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viapffft pffft
openheart
2899 6f48 500
Reposted fromtichga tichga viaspecific-humor specific-humor
openheart
3057 fb14
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft
openheart
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl