Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

openheart
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu

February 01 2019

openheart
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis
openheart
0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchis orchis
openheart
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaorchis orchis
openheart
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis

January 31 2019

openheart
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaorchis orchis
openheart

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
7767 07b7 500
Dance with me, my lion king.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
0784 0747
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viameem meem
openheart
0895 3143 500
Reposted fromxanth xanth vialambadada lambadada
openheart
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaiammistake iammistake
openheart
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaiammistake iammistake
openheart
0078 db67 500
Reposted fromnutt nutt viaiammistake iammistake
openheart
0778 0903 500
Reposted fromnutt nutt viaiammistake iammistake

November 05 2018

openheart
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabylejaka bylejaka
openheart
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viabylejaka bylejaka
openheart
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromlovvie lovvie viabylejaka bylejaka
openheart
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl