Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

openheart
2010 01c2
Reposted fromzciach zciach

June 17 2019

openheart

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapffft pffft

May 31 2019

openheart
9251 db8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedPenny RedPenny
openheart
4453 b0fa 500
Reposted frommangoe mangoe viapffft pffft
openheart
5228 8458 500
openheart
3808 cd19 500
openheart
6497 1e52 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatfu tfu

February 23 2019

openheart
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu

February 01 2019

openheart
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis
openheart
0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchis orchis
openheart
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaorchis orchis
openheart
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis

January 31 2019

openheart
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaorchis orchis
openheart

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
7767 07b7 500
Dance with me, my lion king.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
0784 0747
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
openheart
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viameem meem
openheart
0895 3143 500
Reposted fromxanth xanth vialambadada lambadada
openheart
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl